Seuran säännöt

(hyväksytty vuosikokouksessa 12.3.2009)

 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Puutarhaseura ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena Keski-Suomi. Yhdistys, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry:seen. 

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä innostusta puutarha-alaan ja ympäristön hoitoon sekä edistää ja kehittää puutarhaviljelyä ja puutarhatuotteiden käyttöä.

Tarkoituksena saavuttamiseksi seura:

 • tekee valistustyötä puutarha-alasta

 • järjestää kokous-, koulutus-, luento- ja neuvontatilaisuuksia, näyttelyjä, kilpailuja ja opintoretkiä

 • antaa jäsenilleen neuvoja alaan kuuluvissa asioissa

 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja päätöksentekijöille

 • antaa lausuntoja

 • on yhteistoiminnassa muiden yhdistysten, etenkin koti- ja ulkomaisten puutarhaseurojen ja -liittojen kanssa

Seura voi perustaa keskuuteensa rahastoja. Sillä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia toimintansa tukemiseksi. Seura voi omistaa osuuksia, osakkeita, kiinteistöjä sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä.

 

3 § JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä puutarha-alasta ja seuran tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostuneen henkilön.

Kannattajajäseneksi seuraan johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu edistämään seuran tavoitteita ja toimintaa.

Yhteisöjäsenyyden seurassa saa oikeuskelpoinen yritys, yhteisö tai järjestö johtokunnan päätöksellä. Seuran kokouksissa yhteisöjäsenellä on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi seura voi kutsua puutarha-alaa tai seuran toimintaa erittäin ansioituneesti tukeneita henkilöitä. Kunniajäseneksi kutsuttujen jäsenoikeudet säilyvät entisellään.

 

4 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle, seuran puheenjohtajalle tai seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä. Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, erotetaan johtokunnan päätöksellä seurasta.

 

5 § JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenet maksavat syyskokouksen vahvistaman kannattaja-jäsenmaksun, joka on suurempi kuin varsinainen jäsenmaksu.

Yhteisöjäsenmaksun määrää johtokunta syyskokouksen ohjeiden mukaisesti. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Vapaajäseniä ei seurassa ole.

 

6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Seuran toiminnasta päättävät seuran kokoukset ja johtokunta.

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja loka-marraskuussa pidettävä syyskokous. Ylimääräiseen kokoukseen seura kokoontuu, jos johtokunta katsoo tarpeelliseksi tai jos yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelemiseksi johtokunnalta kirjallisesti vaatii.

Seuran kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen tulee lähettää postitse tai sähköpostitse kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on lueteltava kokouksessa esille tulevat asiat.

Jäsen, joka haluaa asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi, on kirjallisesti ja yksilöitynä tehtävä siitä pyyntö johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Johtokunta esittää asian lausunnollaan varustettuna kokoukselle.

 

8 § KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa

 1. käsitellään johtokunnan laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 2. käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
 3. vahvistetaan tilinpäätös 
 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 6. keskustellaan muista seuran jäsenten kokouksessa esilletuomista asioista

Syyskokouksessa

 1. käsitellään johtokunnan ehdotus tulevan vuoden toiminnasta.
 2. päätetään varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen jäsenmaksusta johtokunnan ehdotuksen pohjalta.
 3. kuullaan syyskokouksen ohjeet yhteisöjäsenmaksun määrästä.
 4. päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkiosta.
 5. käsitellään johtokunnan esittämä talousarvio tulevalle vuodelle.
 6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi.
 7. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 8. valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan tulevan vuoden tilejä ja hallintoa.
 9. määritellään toiminnalle tarpeelliset, johtokunnalle vastuunalaiset toimikunnat.
 10. valitaan seuran edustajat ja ehdokkaat keskusjärjestöihin ja yhteisöihin, joissa seuralla on edustus.
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. keskustellaan muista seuran jäsenten kokouksessa esilletuomista asioista

 

9 § JOHTOKUNTA 

Seuran hallituksena on johtokunta, johon kuuluu syyskokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, sekä kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.  Erovuoroisuus määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja varainhoitajan johtokunta voi valita keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet johtokunnan muista jäsenistä on paikalla.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. 

 

10 § JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT 

Johtokunta

 • johtaa seuran toimintaa ja toimeenpanee seuran kokousten päätökset.

 • hoitaa huolellisesti seuran omaisuutta ja varoja.

 • edustaa yhdistystä.

 • laatii vuosittain toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelman ja  talousarvion.

 • päättää seuran työntekijöiden ottamisesta ja vapauttamisesta.

 • asettaa seuran toiminnan kannalta tarpeelliset toimielimet.

 • kutsuu koolle seuran kokoukset ja valmistelee niissä esiin tulevat asiat.

 • pitää jäsenluetteloa ja hoitaa seuran arkistoa.

 • täyttää ne velvoitteet, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan kuuluvat.

 

11 § VIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄT

Puheenjohtaja

 • kutsuu koolle johtokunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana.

 • allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa kokouspöytäkirjat ja toimintakertomukset.

 • valvoo ylempänä luottamushenkilönä, että seuran omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja että seuran sääntöjä ja kokousten päätöksiä noudatetaan.

Sihteeri

 • toimii sihteerinä seuran ja johtokunnan kokouksissa ja varmistaa pöytä-kirjat allekirjoituksellaan.

 • hoitaa kirjeenvaihtoa ja johtokunnan päätösten mukaista tiedottamista.

 • tiedottaa seuran kokousten päätöksistä asianomaisille.

 • ilmoittaa johtokunnan toimeksi antamana yhdistyksen kokouksista.

Varainhoitaja

 • hoitaa seuran taloutta johtokunnan määräysten mukaisesti.

 • hoitaa seuran rahavaroja ja kirjanpitoa sekä laatii johtokunnalle kalenterivuosittain tuloslaskelman ja omaisuustaseen.

 • laatii johtokunnan ohjeiden mukaan ehdotuksen talousarvioksi.

 

12 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä seuran tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on jätettävä kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

13 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

 

14 § ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Seuran ja johtokunnan kokouksissa päätetään asioista yksinkertaisella ääntenenemmistöllä avoimesti äänestäen, ellei vähintään yksi (1) kokouksessa läsnä olevista vaadi suljettua lippuäänestystä. Jos äänet avoimessa äänestyksessä menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee päätöksen arpa.

 

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös seuran purkamisesta on vahvistettava toisessa, aikaisintaan yhtä (1) kuukautta myöhemmin pidettävässä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan Puutarhaliiton stipendi-rahastoon.